SŁOWNICZEK

 • Aktywacja uprawnień – uzyskanie przez Beneficjenta uprawnień do korzystania z produktów nabytych w Sklepie Internetowym.

 • Beneficjent – Klient lub osoba uprawniona do korzystania z produktów zakupionych w Sklepie Internetowym przez Klienta.

 • Data uzyskania uprawnień – dzień, w którym produkty zakupione w Sklepie Internetowym zostają przez nas aktywowane o czym Klient jest informowany w Potwierdzeniu zamówienia.

 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek.

 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość produktów, dane do faktury, formy płatności.

 • Przelewy24 – system płatności elektronicznych pozwalający na szybkie płatności za produkty nabywane w Sklepie Internetowym. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 61 642 93 44, www: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 • PayPal – Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że zamówiony produkt został poprawnie zakupiony

 • Sklep Internetowy – prowadzony przez sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową televoice.pl.

 • Produkt- karta SIM wydawana jako podstawowa, aktywna karta przypisana do numeru telefonu.

 • Zamówienie; oświadczenie woli nabycia przez Klienta Produktu w Sklepie Internetowym wyrażone poprzez umieszczenie Produktu w Koszyku i przejście do kolejnego kroku – „płatność”.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa:

   • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,

   • warunki składania Zamówień na Produkty oferowane przez nas i dostępne w Sklepie Internetowym,

   • uiszczania przez Klienta ceny nabycia Produktów nabywanych w Sklepie internetowym,

   • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Produtku,

   • zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.

  3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

  4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

  5. Aby złożyć zamówienie na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest jednak wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych określonych w pkt 13 niniejszego Regulaminu.

  6. Rozliczenia transakcji nabycia Produktu w Sklepie Internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin, przelewem bankowym oraz za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym.

INFORMACJE O PRODUKTACH

  1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Produktów objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

  3. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

  1. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.

  2.  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.

  3. W celu złożenia Zamówienia należy:

   • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:

   • wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres mailowy,

   • zaakceptować niniejszy regulamin oraz ogólne warunki zakupu Produktu oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola

   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Produktu przez Beneficjenta (jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT),

   • wybrać formę płatności,

   • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

  4. Zamówienia będą realizowane tylko na terenie Polski.

  5. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło aktywował Produkt według wytycznych dostępnych każdorazowo na karcie produktu oraz dokonał pełnej wpłaty.

  6. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 13 (a) powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.

  7. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać przez nas anulowane, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.

  8. Zobowiązujemy się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).

  9. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania nie wpłynie opłata za Produkt.

  10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie zawartej umowy lub potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty środków.

  11. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

   • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,

   • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,

   • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,

   • uznania przez nas, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Pełna kwota należna za Produkty jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Produktów.

  2. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy 24, PayNow, przelewem bankowym lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCardElectronic, Maestro), zgodnie z wybraną formą płatności w Sklepie Internetowym.

  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A lub PayPal.

  4. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Produktów w Sklepie Internetowym.

  5. Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktów rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w formularzu Zamówienia oraz po dokonaniu płatności za Produkt. W niektórych przypadkach formularz Zamówienia automatycznie proponuje datę Aktywacji uprawnień, która jest obowiązująca.

  6. Aktywacja uprawnień dokonywana jest:

   • w przypadku zakupów weryfikowanych automatycznie w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, w przypadku zakupów weryfikowanych ręcznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: kontakt@televoice.pl

  2. Gwarantujemy zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym, są przez nas przetwarzane.

  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Produktów. Przetwarzamy dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów nabytych w Sklepie Internetowym.

  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, możemy przetwarzać dane osobowe również w celach marketingowych.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia  na podstawie zgłoszenia skierowanego do Administratora poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@televoice.pl.

  5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

  6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce klauzula informacyjna.

REKLAMACJE

  1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:

   • pocztą elektroniczną na adres: biuro@televoice.pl,

   • telefonicznie +48 255 255 555 dostępnym w dni powszednie w godz. 9-17.

  2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące produktu rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres poczty elektronicznej: biuro@televoice.pl.

  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Produktów jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.

  4. Opłata za połączenia telefoniczne z naszym numerem jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Produkty nabywane w Sklepie Internetowym nie mogą być zamieniane z innymi Usługami świadczonymi u nas. W Szczególności nie mogą być one zastępowane ani nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  2. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w punkcie 12 niniejszego regulaminu przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 53 powyżej. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2023 r.

Zostaw kontakt - oddzwonimy I pomożemy w wyborze najkorzystniejszej oferty